Právo na zrušení - Pokyny a formulář pro zrušení

Jako spotřebitel (např. Fyzická osoba, která neuzavírá smlouvu primárně za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti), máte zákonné právo zrušit smlouvu na jakékoli zboží, které jste zakoupili v našem internetovém obchodě, v souladu s následujícími ustanoveními.

Pokyny na právo na zrušení
Jste oprávněni zrušit tuto smlouvu bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů.
Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní a začíná běžet dnem, kdy fyzickým vlastnictvím zboží nabýváte, nebo vámi označená třetí strana než dopravce, kterou jste označili.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte nás o tom informovat
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Německo
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) o vašem záměru odstoupit od smlouvy. Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro zrušení, ačkoli k tomu nejste ze zákona povinni.

K dodržení termínu nám stačí zaslat vaše oznámení, že si přejete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení.

V případě, že jste si balík nevyzvedli na poště nebo jej nebylo možné doručit, protože jste vyplnili nesprávnou adresu a balík se nám vrátil, můžete požádat o vrácení peněz. Odečteme částku za přepravu od vrácené částky.

V případě, že jste nezaplatili celní poplatek a zásilka byla vrácena a my jsme s ní měli další poplatky, zákazník bude muset uhradit všechny poplatky a náklady na dopravu. V případě, že se to stane dvakrát, musí zákazník uhradit veškeré náklady a 35 % z hodnoty za naskladnění.

Účinky zrušení

Pokud zrušíte smlouvu, vrátíme vám všechny platby, které jste provedli, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení. V případě vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, jaký jste původně použili, pokud nebylo dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány poplatky addiv případě vrácení peněz.

Výprodejové položky jsou nevratné. 

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět.

Zboží zašlete zpět nebo nám jej předáte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své zrušení smlouvy.
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Německo
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com
 
Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete nést přímé náklady na vrácení zboží.

Jste odpovědní pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem manipulace, než je to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Informace o případech, kdy se právo na zrušení nevztahuje:

Právo na zrušení se nevztahuje na smlouvy o prodeji na dálku
- pro dodání zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním požadavkům, nebo které vzhledem ke své kvalitě není vhodné pro zpětnou zásilku nebo je snadno podléhá zkáze nebo jehož doba použitelnosti by byla překročena;
- pro dodávku zapečetěného zboží, pokud byla plomba při dodání odstraněna;
- pro dodání zboží, které bylo vzhledem ke svým vlastnostem při dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
- pro dodání zvukových a obrazových záznamů nebo softwaru, pokud dodané nosiče dat byly spotřebitelem rozpečatany;
- pro doručování novin a časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

Obecné informace:
Vyvarujte se prosím poškození nebo znečištění zboží. Zašlete nám zboží zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a prvky balení. Použijte prosím ochranný druhý obal. Použijte prosím vhodné balení, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti poškození při přepravě.

Zboží musí být vráceno nepoužité a v původním obalu. Děkujeme vám za to!

Vzorový formulář pro zrušení
-----------------------------------

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět)

Na
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Německo
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com


Já / my * tímto rušíme uzavřenou smlouvu týkající se nákupu následujících položek
Zboží (*) / Služby (*)

_________________________


objednáno dne (*) / přijato dne (*)

_________________________


Jméno (jména) spotřebitele

_________________________


Adresa / adresy spotřebitele

_________________________

_________________________

__________________________________________________
Podpis (pouze pokud je vybrána písemná forma) Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován