Obchodní podmínky

§ 1 Rozsah použitelnosti, definice
(1) Na smluvní vztah mezi poskytovatelem online obchodu (dále jen „poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“) se vztahují následující obchodní podmínky v jejich platném znění v době zadání objednávky. Odchylné podmínky členů nebudou uznány, pokud s nimi Poskytovatel výslovně písemně nesouhlasil.
(2) Zákazníkem je spotřebitel, pokud neuzavírá kupní smlouvu primárně pro obchodní účely nebo samostatně výdělečnou činnost. Na druhé straně podnikateli jsou fyzické nebo právnické osoby nebo partnerství, která uzavírají kupní smlouvu pro své obchodní účely nebo pro samostatnou výdělečnou činnost.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Zákazník si může vybrat položku z nabídky produktů poskytovatele a umístit ji do tzv. Nákupního košíku do clickpomocí tlačítka „nákupní košík“. Po výběru požadovaných produktů a clickna tlačítku „pokladna“ bude zákazník požádán o poskytnutí osobních údajů a výběr způsobu platby / dopravy. Podle clickna tlačítku „podat závaznou objednávku“ zákazník dokončí proces objednávání a uzavře právně závaznou smlouvu s povinností zaplatit kupní cenu. Zákazník může zkontrolovat a změnit poskytnuté informace kdykoli před odesláním objednávky.
(2) Po zadání objednávky zašle poskytovatel zákazníkovi automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, které obsahuje všechny podrobnosti objednávky. Zákazník může e-mail vytisknout pomocí funkce „tisknout“. Toto automatické potvrzení pouze dokumentuje příjem objednávky a nepředstavuje právně závazné přijetí objednávky zákazníka. Poskytovatel může objednávku přijmout do tří dnů buď zasláním samostatného potvrzení objednávky e-mailem, nebo doručením zboží.

§ 3 Výhrada vlastnictví
Poskytovatel si ponechává vlastnictví zboží, dokud neobdrží úplnou platbu.

§ 4 Cena a náklady na dopravu
(1) Všechny ceny jsou konečné ceny, které obsahují
podle německého zákona o dani z prodeje však daň z přidané hodnoty. Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli mimo Evropskou unii, mají nárok na osvobození od daně stejně jako evropští obchodní partneři s platným DIČ   
(2) Náklady na dopravu jsou uvedeny ve formuláři objednávky. Náklady na dopravu nese zákazník.
(3) Zboží bude odesláno poštou. Pokud je zákazníkem spotřebitel, nese poskytovatel riziko spojené s přepravou.

§ 5 Způsoby platby
(1) Zákazník může platit pouze předem.
(2) Platba je splatná okamžitě po uzavření smlouvy.
(3) Zboží nebude odesláno před přijetím platby.

§ 6 Zákonná záruka, addimezinárodní záruky
(1) Ustanovení zákonné záruky se vztahují na všechny produkty a služby nabízené poskytovatelem. Pokud je zákazníkem podnikatel, činí záruční doba na všechny položky dodané poskytovatelem 12 měsíců.
(2) Samostatná záruka na dodané zboží, kromě zákonné záruky, může být platná, pouze pokud je výslovně uvedena v potvrzení objednávky produktu.

§ 7 Odpovědnost
(1) Zákazníci nemohou žádat o náhradu škody. To se nevztahuje na nároky vyplývající ze ztrát na životech, úrazu na zdraví, poškození zdraví nebo porušení základních smluvních povinností (hlavních povinností), jakož i na nároky na jiné škody vyplývající z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy ze strany poskytovatel nebo jeho právní zástupci nebo agenti. Smluvní závazky jsou zásadní, pokud je jejich splnění nezbytným požadavkem k dosažení cílů smlouvy.
(2) V případě porušení základních smluvních povinností bude odpovědnost poskytovatele omezena na typické předvídatelné škody, pokud k porušení došlo z důvodu nedbalosti. To neplatí, pokud jsou nároky na náhradu škody způsobeny ztrátami na životech, úrazem nebo poškozením zdraví.
(3) Výše ​​uvedená omezení odpovědnosti se vztahují také na právní zástupce a zástupce poskytovatele, pokud byly vzneseny nároky přímo proti nim.
(4) Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobky (Produkthaftungsgesetz) zůstávají nedotčena.

§ 8 Závěrečná ustanovení
(1) Na veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem se vztahují zákony Spolkové republiky Německo. Ustanovení CISG se nepoužijí.
(2) Poskytovatel je povinen uchovat tyto podmínky a další smluvní ustanovení pro zákazníka k dispozici během procesu objednávání. Zákazník může uložit všechny relevantní informace stažením podmínek a údajů shromážděných během procesu objednávání pomocí funkcí svého prohlížeče.
(3) Jazykem smlouvy je angličtina.
(4) Je-li zákazníkem komerční obchodník, veřejnoprávní osoba nebo veřejný zvláštní majetek, je místem příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem místo bydliště poskytovatele.
(5) Pokud se ukáže, že některé ustanovení těchto Podmínek je zcela nebo částečně neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V takovém případě bude neplatná doložka nahrazena zákonnými ustanoveními. Pokud se to ukáže jako nepřiměřená zátěž pro kteroukoli ze smluvních stran, bude se smlouva považovat za neplatnou jako celek.

Stav k březnu 2018
Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován